Sa nama je lakše

Reklamacije

Politika reklamacija

Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.gl.RS br.62/2014), obaveštavamo Vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.

Izjavu o odustanku od ugovora možete preuzeti OVDE.

Izjavu je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju, potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica), i pošaljete na adresu: AU Filly farm, Ljubinke Bobić 28 , 11070, Beograd, kontakt telefon 011 6555 525.

Možete nas kontaktirati i putem e-maila na: onlineporudzbine@fillyfarm.rs ili pozivom na 011 6555 525. Naši operateri će vam tražiti informaciju o artiklima koje želite da vratite i broju porudžbine, posle čega će Vam stići e-mail sa detaljnim uputstvima za dalje postupanje, kao i sa dokumentom, tj. izjavom.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je kupac poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Član 33. Zakona o zaštiti potrošača

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Povrat/reklamacija robe

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet (fillyfarm.rs) kupac može da izjavi telefonom 011 6555 525, pisanim putem “: AU Filly farm, Ljubinke Bobić 28 , 11070, Beograd, elektronskim putem na e-mail (onlineporudzbine@fillyfarm.rs) isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

AU Filly Farm je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da ih čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije kupca.

AU Filly Farm je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
AU Filly Farm je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor AU Filly Farm na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

AU Filly Farm je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca.
Ukoliko AU Filly Farm iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost kupca da dostavi AU Filly Farm ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

AU Filly Farm je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kupac koji je obavestio AU Filly Farm o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od AU Filly Farm da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. .
Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe. Kupac, po zakonu, nema pravo na reklamaciju robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja i zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
Odgovor AU Filly Farm na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ovlašćena osoba AU Filly Farm za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane kupca koji je robu kupio preko internet sajta (fillyfarm.rs) u reklamacioni list koji dostavlja kupcu unosi sledeće podatke: ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija.
Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane AU Filly Farm koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.

Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.
O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava kupca pisanim putem ili slanjem obaveštenja elektronskim putem.
Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret AU Filly Farm.